YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT


1 § NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on SF- Caravan Helsinki r.y.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistys kuuluu jäsenyhdistyksenä SF-Caravan ry:een, josta käytetään näissä säännöissä nimitystä liitto. Yhdistyksen toiminta-alueen määrää liiton liittokokous.


2 § TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää jäseninään olevien matkailuajoneuvon käyttäjien yhteisiä pyrkimyksiä sekä toimia yhteistoiminnan ylläpitäjänä jäsentensä ja jäsentensä perheitten kesken.
Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

a) pyrkii kehittämään toiminta-alueellaan matkailuajoneuvon turvallista, taloudellista ja tarkoituksenmukaista käyttöä sekä omalta osaltaan edistämään liikenneturvallisuutta,

b) pyrkii hankkimaan jäsentensä käyttöön sopivia matkailuajoneuvoalueita sekä vaikuttamaan sellaisten alueiden varustetasoon, käyttöehtoihin yms. seikkoihin,

c) harjoittaa jäsentensä opastusta ja neuvontaa sekä julkaisu- ja tiedotustoimintaa,

d) järjestää kokouksia, leirejä ja retkiä jäsenilleen sekä illanviettoja, näyttelyitä, kilpailuja ja muita vastaavanlaisia tilaisuuksia, sekä

e) tekee esityksiä ja aloitteita, antaa lausuntoja sekä edustaa jäseniään paikallisella tasolla suhteissa päätöksentekijöihin, viranomaisiin, yhteisöihin ja yksityisiin.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia, myyjäisiä ja varainkeräyksiä, harjoittaa majoitus ja ravitsemisliikettä sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi myös omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteätä ja irtainta omaisuutta.

Yhdistyksellä on liiton suostumuksella oikeus käyttää nimessään yhdistelmää "SF-Caravan".
Yhdistyksen on erotessaan tai erotettaessa liiton jäsenyydestä anottava yhdistysrekisteristä kolmen (3) kuukauden kuluessa liiton jäsenyyden päättymisestä nimensä muuttamista siten, ettei nimi sisällä yhdistelmää "SF-Caravan" tai ettei se mitenkään viittaa järjestösuhteeseen liiton kanssa.


3 § JÄSENET

Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia jäseniä, perhe-, nuoriso-, ulko-, yhteisö- ja kunniajäseniä.

Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä jäseneksi:

- varsinaiseksi jäseneksi henkilön, joka ilmoittaa haluavansa liittyä yhdistykseen ja suorittaa säädetyn jäsenmaksun.

- perhejäseneksi, joka suorittaa säädetyn jäsenmaksun, voidaan hyväksyä toinen tai useampi samaan perheeseen kuuluva jäsen.

- nuorisojäseneksi, joka suorittaa säädetyn jäsenmaksun, voidaan hyväksyä alle 18-vuotias henkilö.

- ulkojäseneksi voidaan hyväksyä liiton toisen jäsenyhdistyksen jäsen.

Yhdistyksen yhteisöjäseneksi voidaan hyväksyä rekisteröity yhdistys, kunta, osakeyhtiö, osuuskunta, säätiö tai muu oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusperiä.

Ainaisjäseniä ovat sellaiset varsinaiset jäsenet, jotka ovat maksaneet 20 vuoden jäsenmaksun kertasuorituksena. Ainaisjäsen on vapaa jäsenmaksuista.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous kutsua erityisesti ansioituneen henkilön.

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokouksessa sen pöytäkirjaan.

Yhdistyksen jäsen voidaan erottaa yhdistyslaissa säädetyin perustein ja siinä säädettyä menettelyä käyttäen.

Yhdistyksen jäsen kunniapuheenjohtajaa ja kunniajäsentä lukuun ottamatta suorittaa syyskokouksen määräämän liittymismaksun sekä vuotuisen jäsen- tai ainaisjäsenmaksun.

Jäsenmaksusta ovat vapaita ne jäsenet, jotka yhdistyksen syyskokous päättää.
Tällaisia jäseniä voivat olla sairaat, pitkäaikaiset työttömät tai yhdistystoiminnassa erityisesti ansioituneet henkilöt.


4 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Toimeenpanevana elimenä on hallitus. Kevät- ja syyskokouksen kutsuu koolle hallitus.

Kevät- ja syyskokouksen lisäksi yhdistys kokoontuu, milloin hallitus tai vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Kokouskutsu yhdistyksen kokouksiin on julkaistava yhdistyksen hallituksen määräämässä sanomalehdessä tai jäsenille jaettavassa jäsenlehdessä tai jäsenille jaettavassa tiedotteessa julkaistulla ilmoituksella vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

Yhdistyksen kokouksessa on yksi (1) ääni jokaisella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, perhejäsenellä, nuorisojäsenellä, kunniapuheenjohtajalla, kunniajäsenellä ja ainaisjäsenellä. Äänioikeutta ei ole yhdistyksen kokouksissa ulkojäsenellä eikä yhteisöjäsenellä. Äänioikeutta ei voi asiamies eikä edusmies käyttää.

Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

Yhdistyksen kevätkokouksessa, joka pidetään maalis-toukokuussa

1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi(2) pöytäkirjantarkistajaa sekä ääntenlaskijat
2. käsitellään hallituksen laatima toimintakertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta,
3. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille,
4. käsitellään kokoukselle esitetyt asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa, joka pidetään syys-marraskuussa.

1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi(2) pöytäkirjantarkistajaa sekä ääntenlaskijat.
2. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet erovuoroisten sijaan,
3. valitaan tilejä tarkastamaan yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja,
4. vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle,
5. päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta ja suoritustavasta,
6. valitaan edustajat ja heidän varahenkilönsä liiton kokouksiin,
7. valitaan jäsenet mahdollisesti tarvittaviin toimikuntiin
8. käsitellään kokoukselle esitetyt asiat.


5 § YHDISTYKSEN HALLITUS

Yhdistyksen hallitukseen, jonka tehtävänä on huolehtia yhdistyksen toiminnasta, kuuluu puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi ja joka valitaan vuodeksi (1) kerrallaan sekä kahdeksan (8) jäsentä, jotka valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä eroaa vuosittain puolet, ensin arvalla ja sitten vuoron mukaan. Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä (4) hallituksen jäsenistä on läsnä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuoleltaan yhdistyksen sihteerin ja taloudenhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.


6 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja kumpikin erikseen, tai kaksi (2) hallituksen jäsentä yhdessä ,tai se taikka ne toimihenkilöt, jotka hallitus siihen määrää, määräyksen mukaisesti.


7 § TILIT

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit tarkastaa syyskokouksessa valittu tilintarkastaja, jonka tulee suorittaa tehtävänsä viimeistään kaksikymmentä (20) päivää ennen kevätkokousta ja antaa hallitukselle kertomus tilintarkastuksesta sekä lausunto tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. Hallituksen on jätettävä tilit tarkastettavaksi viimeistään neljä viikkoa ennen kevätkokousta.

 


8 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan yhden kokouksen päätös, jossa sääntöjen muutosta on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä. Ilmoitus muutosehdotuksesta on sisällytettävä kokouskutsuun. Sääntöjä ei saa muuttaa ilman liiton hallituksen suostumusta.


9 § YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Yhdistyksen purkautumisesta, josta myös on kokouskutsussa mainittava, päätetään kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä peräkkäisessä kokouksessa. Kumpaisessakin kokouksessa tulee vähintään kolme neljäsosan (3/4) annetuista äänistä kannattaa purkamista. Jos yhdistys purkautuu, luovutetaan sen jäljelle jääneet varat liitolle tai jollei liittoa ole, jollekin yhdistyksen tarkoitusperiä edistävälle oikeuskelpoiselle yhteisölle purkautumisesta päätettäessä viimeisen kokouksessa tehdyn päätöksen mukaisesti.